Przedmiotowy System Oceniania

W procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia nie różnicuje się wag ocen. Wszystkie oceny wstawiane są do dziennika elektronicznego Librus z wagą 1 – jedynie w celu wyliczenia średniej ocen przez system.

Frekwencja i nieklasyfikowanie:

Frekwencja na zajęciach – poniżej 50% brak podstaw do ustalenia oceny rocznej wynikający z niskiej frekwencji (uczeń może być nieklasyfikowany) nauczyciel ma podstawy do wystawienia oceny (uczeń ma prawo być klasyfikowany)

Przy ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych bierze się pod uwagę następujące kryterium średniej:
1,71 – 2
2,75 – 3
3,75 – 4
4,75 – 5
5,30 – 6 (indywidualna decyzja nauczyciela)

Uczeń musi mieć z każdego przedmiotu wystawione minimum 6 ocen w półroczu, w tym koniecznie:

– 5 – z kartkówek-wejściówek,
– 1 – ze sprawdzianu będącego składową napisanych wcześniej 5 kartkówek.

Uczeń ma obowiązek poprawić każdy sprawdzian, z którego otrzymał ocenę niedostateczną.
Termin poprawy, dogodny dla obu stron, ustalają wspólnie nauczyciel i uczeń.
Uczeń ma możliwość poprawy każdego sprawdzianu najpóźniej do dnia zebrania klasyfikacyjnego rocznego Rady Pedagogicznej.

Przy ustalaniu ocen ze sprawdzianów, prac klasowych, testów i kartkówek przyjmuje się następującą zasadę przeliczania wyników procentowych na oceny:
0 – 29% → 1
30 – 54% → 2
55 – 74% → 3
75 – 84% → 4
85 – 94% → 5
95% i ↑ → 6

W przypadku nieobecności na zajęciach, uczeń zobowiązany jest każdorazowo do uzupełnienia omawianego zakresu materiału (notatki, zadania, prace domowe, wiedza).
Uczeń może korzystać na lekcjach z urządzeń elektronicznych typu telefon, tablet, itp. po uprzednim wyrażeniu zgody przez nauczyciela.
Rejestrowanie (zdjęcia, filmy) prowadzonych zajęć może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu każdorazowo zgody nauczyciela.
Uczeń może zgłosić 3 razy w półroczu nieprzygotowanie do lekcji. Nieprzygotowanie nie zwalnia z pisania kartkówek-wejściówek.

Indywidualne ustalenia (uwagi, wymagania, kontrakt nauczyciel-uczeń, itp.):

Nieobecności:

a) obowiązkiem szkolnym w Polsce są objęte dzieci od 7 do 18 roku życia
b) rodzic/prawny opiekun ma obowiązek do 3 dni od pierwszego dnia nieobecności poinformować wychowawcę o tym fakcie (librus)
c) brak informacji, po 3 dniach telefon do rodzica/prawnego opiekuna (notatka w librusie z wykonanego telefonu)
d) jeżeli uczeń w ciągu miesiąca ma 51% godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych (wysyłamy upomnienie za potwierdzeniem)
e) rodzic/prawny opiekun ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka maksymalnie do 7 dni od ostatniego dnia nieobecności, w przypadku dłuższej absencji (powyżej 2 tygodni nieobecności wymagane jest zaświadczenie lekarskie)
f) jeżeli, po otrzymanym upomnieniu, nie będzie reakcji ze strony rodziców/prawnych opiekunów to wszczynamy procedurę egzekucji administracyjnej
g) każde wysłane upomnienie musi zostać zewidencjonowane i musi zostać nadany numer (wysyłka listem poleconym za potwierdzeniem), należy wydrukować 3 upomnienia: do wysłania, do teczki wychowawcy i do teczki Dyrektora
h) w przypadku uczniów pełnoletnich też reagujemy na nieobecności jednak tu nie mamy już procedur związanych z obowiązkiem szkolnym , więc stosujemy inne metody „motywacyjne” (np. ocena z zachowania, dodatkowe kartkówki itd.)

Spóźnienia:

a) na pierwszą lekcję (niezależnie czy na godzinę 8:15, 9:10, 10:00) w danym dniu uczeń może spóźnić się maksymalnie 15 minut (powyżej 15 minut wstawiana jest nieobecność)
b) na każdą kolejną lekcję nie ma pojęcia spóźnienia się, uczeń musi być punktualnie, inaczej jest wstawiana nieobecność

Zwolnienia:

a) nie zwalniamy uczniów w trakcie trwania lekcji, uczeń musi pozostać do końca lekcji w klasie pod opieką wychowawczą nauczyciela, prowadzącego dane zajęcia edukacyjne
b) zwolnienie możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach np. planowana wizyta u lekarza, zmiany rozkładu jazdy, problemy zdrowotne.
c) Dyrektor może zwolnić ucznia/uczniów z całego dnia bądź z kilku godzin lekcyjnych, jeżeli jest organizatorem danego wydarzenia, w którym bierze/biorą udział albo potrzebuje ucznia/uczniów do pomocy organizacyjnej (informacja do nauczycieli/instruktorów najpóźniej dzień przed wydarzeniem i odnotowanie w librusie zwolnienia, w sytuacjach nadzwyczajnych możliwe zwolnienie natychmiastowe (informacja do wychowawcy i odnotowanie w librusie zwolnienia)
d) zasady dotyczą zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i zawodowych

Nadrobienie zaległości:

a) każdy uczeń ma obowiązek uzupełniania wiedzy, która jest przekazywana w czasie lekcji przez nauczycieli oraz instruktorów
b) każda klasa ma obowiązek założyć grupę na messengerze lub whatsup pod nazwą nauka2021/2022……. (wpisujemy klasę), do grupy dołączamy wychowawcę klasy
c) klasa wyznacza sekretarza klasowego, który jest zobowiązany po każdej lekcji wrzucić materiały z lekcji: zdjęcie notatek w zeszycie, zapisów na tablicy, numeru strony, ćwiczeń
d) po każdej lekcji sekretarz klasowy wrzuca także informację o: pracach domowych, kartkówkach, klasówkach itp.
e) jeżeli sekretarz klasowy jest nieobecny obowiązek przejmuje przewodniczący klasy
f) uzasadnienie
– motywowanie ucznia do systematycznej pracy
– indywidualizacja procesu nauczania,
– zwiększenie zaangażowania uczniów w proces edukacyjny,
– wspieranie ucznia w rozwoju,
– realizacja podstawy programowej,
– wniosku z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego 2020/2021
g) uczeń po chorobie (co najmniej tydzień nieobecności), w czasie której nie był w stanie na bieżąco nadrabiać materiał, ma tydzień na nadrobienie i opanowanie zrealizowanego materiału
h) uczeń nieobecny na zajęciach z powodu udziału w evencie (jeden dzień) na następny dzień jest zwolniony z zaliczania materiału chyba że, tydzień wcześniej został zapowiedziany sprawdzian; to samo dotyczy pracy domowej, jeżeli została zadana z wyprzedzeniem musi odrobić, jeżeli z dnia na dzień jest zwolniony z odrabiania
|i) uczeń nieobecny na zajęciach z powodu udziału w evencie (co najmniej tydzień np. przygotowania do konkursu albo pokazu), ma tydzień na nadrobienie i opanowanie zrealizowanego materiału
j) w uzasadnionych przypadkach przy dłuższych nieobecnościach niż tydzień czas na nadrobienie i opanowanie zrealizowanego materiału może zostać wydłużony

Opłata klasy fryzjerskie i Czesne klasy kosmetyczne

Opłata miesięczna na cele statutowe

50 zł/mc – płatne 10 miesięcy

Czesne – klasy kosmetyczne

400zł/mc – płatne 12 miesięcy

Czesne – klasy technik stylista projektant mody

800zł/mc – płatne 12 miesięcy

Wpłata na konto bankowe szkoły: 44 1160 2202 0000 0003 1139 6493

Regulamin płatności i przyznawania ulg (stypendiów) dostępne do wglądu w sekretariacie szkoły.